طراحی سایت

جدیدترین های فرهنگ و هنر

خوشبوی ملی چون گل(منوچهری)

در گروه: شعر و ترانه
خوشبوی ملی چون گل(منوچهری)

دیوان اشعار منوچهری

ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد دامغانی شاعر نیمهٔ اول قرن پنجم هجری قمری است. وی پس از تحصیل علوم و فضایل به خدمت امیر منوچهر فلک المعالی پسر شمس المعالی امیرقابوس وشمگیر والی گرگان رسید و به همین جهت تخلص منوچهری را اختیار کرد.دیوان او مکرر به طبع رسیده و قریب به سه هزار بیت دارد. وفات او به سال ۴۳۲ هجری قمری اتفاق افتاده است و گویا در جوانی وفات یافته است.

 

می ده پسرا! برگل، گل چون مل و مل چون گل

خوشبوی ملی چون گل، خودروی گلی چون مل

مل رفت به سوی گل، گل رفت به سوی مل

گل بوی ربود از مل، مل رنگ ربود از گل

در زیر گل خیری آن به که قدح گیری

بر بادک شبگیری، بانگ و شغب صلصل

هر گه که زند قمری، راه ماورالنهری

گوید به گل حمری باده بستان، بلبل

آن بلبل کاتوره برجسته ز مطموره

چون دستهٔ طنبوره گیرد شجر از چنگل

چون فاخته دلبر برتر پرد از عرعر

گویی که به زیر پر، بربسته یکی جلجل

آن قمری فرخنده با قهقهه و خنده

اندر گلو افکنده، هر فاخته‌ای یک غل

بوید به سحرگاهان، از شوق بناگاهان

چون نکهت دلخواهان، بوی سمن و سنبل

آن زاغ در آسابر همچون حبشی کاذر

بربسته به شاخ اندر هم سنبل و هم عنصل

آن کرکی با کرکی گوید سخن ترکی

طوطی سخن هندی گوید به که مازل

 

گردآوری:بخش فرهنگ و هنر بیتوته

ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد دامغانی شاعر نیمهٔ اول قرن پنجم هجری قمری است. وی پس از تحصیل علوم و فضایل به خدمت امیر منوچهر فلک المعالی پسر شمس المعالی امیرقابوس وشمگیر والی گرگان رسید و به همین جهت تخلص منوچهری را اختیار کرد.دیوان او مکرر به طبع رسیده و قریب به سه هزار بیت دارد. وفات او به سال ۴۳۲ هجری قمری اتفاق افتاده است و گویا در جوانی وفات یافته است.nd,hk hauhv lk,]ivd, rwhdn , rxuhj lk,]ivd, auv , jvhki, hauhv uharhki, ahuvhk hdvhkd, nd,hk hauhv, ckn'dkhli lk,]ivd, auv k,, ahuvhk luhwv, hauhv uharhki lk,]ivdnd,hk hauhv lk,]ivd, rwhdn , rxuhj lk,]ivd, auv , jvhki, hauhv uharhki, ahuvhk hdvhkd, nd,hk hauhv, ckn'dkhli lk,]ivd, auv k,, ahuvhk luhwv, hauhv uharhki lk,]ivdnd,hk hauhv lk,]ivd, rwhdn , rxuhj lk,]ivd, auv , jvhki, hauhv uharhki, ahuvhk hdvhkd, nd,hk hauhv, ckn'dkhli lk,]ivd, auv k,, ahuvhk luhwv, hauhv uharhki lk,]ivdnd,hk hauhv lk,]ivd, rwhdn , rxuhj lk,]ivd, auv , jvhki, hauhv uharhki, ahuvhk hdvhkd, nd,hk hauhv, ckn'dkhli lk,]ivd, auv k,, ahuvhk luhwv, hauhv uharhki lk,]ivdo,af,d lgd ],k 'g(lk,]ivd)
نظر خودتون رو به اشتراک بگذارید
برچسب ها:

روغن های گیاهی

 

تصادفی از همه جا